Postal
Bhailalbhai and Bhikhabhai Institute of Technology
Postbox No. 3, Opp. Shastri Medan,
Vallabh Vidyanagar - 388 120
  Tele Phone
02692 - 237240
  Email
principal@bbit.ac.in
Admission Inquiry :

Nodal officer-Rakesh Varma: 9925268864
Kalpesh Kshatriya: 9662487566 Jitendra Shewaramani: 9624676783
Muktesh Shah: 9712958085 Vihar Patel: 9558844477
Hitesh Soni: 9924177967 Ashish Gamit: 9712585611

  
Mr. Bharat V. Chawda
College Code : 604 Mob : +91- 9099063204
Email : dec604owner@gtu.edu.in
Mr. Bhavik M. Patel
College Code : 605 Mob : +91- 9099063205
Email : dec605owner@gtu.edu.in